یک دستگاه اتوبوس با 45 زائر در جاده ایلام-بدره از مسیر خود منحرف شد. ...