پروژه ی سد رنسانس که در کشور اتیوپی در حال اجرا است، موجب افزایش نگرانی های مسئولان مصر درباره ی احتمال بروز کمبود آب و منابع غذایی در این کشور شده اس ...