گل سرژ گنابری به آرژانتین (آلمان 1-0 آرژانتین) ...