سیاست های رقابتی اسنپ فود باعث شده است برخی رستوران ها و رقبای این سرویس سفارش آنلاین غذا، آن ها را به انحصارطلبی متهم کنند. این ادعا چقدر صحت دارد؟ ...