ضرب المثل هرگز با طناب آمریکایی وارد چاه نشوید در حال رواج است ...