اینتل با یادآوری غیرمستقیم مشکل بوست پردازنده های رایزن، سعی می کند دستیابی به فرکانس بوست ادعایی در پردازنده های جدید خود را تنها مؤلفه ی لازم در پای ...