وزیر تعاون تاکید کرد: مسیر شفافیت باید ادامه پیدا کند و چنانچه در این راه نظارت بیرونی وجود نداشته باشد، شفافیت می‌میرد. ...