اظهارنظر امیرعبداللهیان درباره عملیات نظامی ⁧ترکیه⁩ ...