نباید به پیامدهای میزبانی مجلس در تهران توجه شود؟ ...