اورژانس تهران به همراه مترو تمهیدات خاصی برای بازی ایران و کامبوج پیش بینی کرده اند. ...