ادامه تمرینات شاگردان دنیزلی پس از 4 روز تعطیلی ...