فیلم/ تمرین ملی‌پوشان برزیل برای مصاف مقابل سنگال ...