شورای امنیت فردا درباره عملیات ترکیه بحث می‌کند ...