مالک چینی و مدیر پرتغالی تیم آوِس بر سر اخراج سرمربی به اختلاف خوردند. ...