طبق اعلام پزشک وی حال عمومی سرمربی شهرداری ارومیه مساعد گزارش شده است. ...