وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد: برای تامین امنیت ملی خود عملیات چشمه صلح را آغاز کردیم. ...