غلامرضا مصباحی مقدم گفت: جامعه روحانیت با جبهه پایداری دیدار رسمی نداشته است. ...