تاکنون سیاره مشتری ازنظر تعداد قمرها در صدر بود؛ اما با کشف 20 قمر جدید، زحل از مشتری هم سبقت گرفت. ...