تحلیلگر مسائل بین الملل نوشت: «اعراب خلیج فارس، می توانند راهی برای راضی کردن ایران پیدا کنند و این کار را خواهند کرد. اسراییل نمی تواند. اسراییل واقع ...