پژوهش جدید نشان می دهد ذائقه ی موسیقی ما از نوجوانی شروع به تغییر می کند و پس از دهه ی سوم زندگی، در یک نقطه ثابت می ماند. ...