پروژه مطالعات ژئوفیزیکی برای بررسی گسترش عرضی و عمقی رگه اصلی طلا در منطقه کیبر کوه در70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی (نزدیک ب ...