روایت یک مددکار اجتماعی بر اساس حقایق در «شاهد خاموش» ...