وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان و سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در بازدید از موزه‌ملی ایران، از الواح هخامنشی که هفته گذشته به ایران مس ...