مارکوس لایتنر معتقد است: چیزهای زیادی وجود دارد که مردم سوئیس به واسطه آن ایران را بشناسند و هر گاه بتوانند به ایران سفر کنند، قطعا شناخت بهتر و بیشتر ...