استاد حوزه علوم و فناوری نانوپزشکی محاسباتی تاکید کرد: نانو فناوری، نه فقط برای کشورهای صنعتی پیشرفته، بلکه بیشتر از آنها، برای کشورهای در حال توسعه ن ...