معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بیشترین ناهنجاری قامتی و اسکلتی زنان روستایی تهران را بر اساس طرح بررسی ساختار قامتی و ع ...