کی روش: هامس رودریگز برای دعوت نشدن به تیم ملی کلمبیا از من درخواست نکرد؛ خودم تصمیم گرفتم که او را دعوت نکنم ...