انسان سرمایه ای را در جای امنی به امانت بگذارد، فرق می کند با آن که این سرمایه را گم کند. وقتی گم کرد، از دست او رفته؛ اما وقتی آن را به امانت گذاشت، ...