ترجمه آثار برتر جشنواره خاتم به روسی و ترکی/ اختتامیه اردیبهشت 99 ...