بازی دوستانه امید با شهرخودرو روز جمعه پشت درهای بسته ...