دیدار سهرابیان با رئیس و نائب رئیس کنفدراسیون بادبانی آسیا ...