طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان منصوب گردید. ...