1550 کیلوگرم فرآورده دامی در لنده از چرخه مصرف خارج شد ...