کردستان رتبه اول استانداردسازی محصولات کشاورزی را دارد ...