9 میلیارد ریال از تجهیزات راه‌های استان مرکزی سرقت شد ...