مظفری: چیدمان‌های داوری های این فصل عجیب است/ هیچ پیشرفتی در داوری نداشته‌ایم ...