در سال های اخیر کمتر شاهد حضور فوتبالی ها در پست مدیریت فوتبال بوده ایم و در بهترین حالت از داوران در این سمت استفاده می شد تا به قولی تیم از اشتباهات ...