یکی از شرکت‌کنندگان جشنواره تئاتر دانشگاهی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت علوم به این رویداد و ارتقا پیدا نکردن سیستم آموزشی دانشگاه‌های هنر بر ضرورت تشک ...