زرند کرمان قدمتی میلیون ساله دارد؛ جایی که روزگاری زیستگاه بزرگترین ساکنان زمین یعنی دایناسورها بوده است و امروز در فصل پاییز میزبان جشنواره فسیل می‌ش ...