اگر دوست داشته باشید سفری با طعم‌های مختلف از شوری و ترشی گرفته تا شیرینی را تجربه کنید به ملهمدره و مانیزان در همدان بروید. ...