بروجردی: وزارت خارجه نمره خوبی برای توسعه مراودات بازرگانی با همسایگان ندارد ...