لرستانی: موافق جوانگرایی مدیریتی هستم/ اگر «مَنَم مَنَم» باشد، به مشکل خواهیم خورد ...