پارس جنوبی؛ آتش زیر خاکستر/ یک زمین چمن و هزاران هوادار عاشق ...