تولید سریال «پس ازآزادی» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر متوقف شد. ...