هیات هنر در یک کلام، متفاوت است؛ متفاوت از دیگر هیات‌ها. همیشه حرف جدید دارد، از سخنران تا کسانی که هیات را برگزار می‌کنند و تعدادشان به 150 نفر می‌رس ...