شورای صدور پروانه ساخت غیر سینمایی با ساخت یک عنوان فیلم داستانی موافقت کرد. ...