تراکتور با چند تغییر در ترکیب اصلی خود به مصاف گل گهر می‌رود. ...