قدرت ذهن نقش مهمی در دستیابی به هر موفقیت و هدف، اهداف جزئی، روزمره و یا اهداف اصلی بازی می  کند. ا اهداف جزئی، روز به روز، می  دانید که چه چیزی می  خ ...