نویسنده کتاب «او نگاهش را به ارث گذاشت» گفت: برخی از کارشناسان عرصه نویسندگی در حوزه دفاع مقدس معتقدند هر چقدر هم در خصوص دفاع مقدس کتاب چاپ شود باز ه ...