سلامت نیوز: اضطراب اجتماعی، حالتی است که فرد از اینکه توسط افراد دیگر قضاوت شود دچار اضطراب می شود؛ دلیل این حالت می تواند محیطی، زیستی و یادگیری باشد ...